Månadsrapport från Tämta Fiber April 2014

Våren har kommit tidigt så det finns alla förutsättningar för att gräva för fiber.

Beräknad grävstart första veckan i maj månad

Under februari och mars har vi gjort upphandling och vårt val av entreprenör blev Eltel Networks Infranet AB och med underentreprenör  LBC i Borås.

Länk till  sida om fiber föreningar

 

 

Entreprenaden är en generalentreprenad där Eltel ansvarar för hela projektet med såväl grävning och  material som slang och fiber samt  teletekniska delen med installation av NOD i bygdegården fram till fiberbox i din fastighet. Det som inte ingår är grävningen på din tomt.

Det som åligger föreningen är

 • Tillståndsfrågor med Trafikverket, Länsstyrelsen, Kommunen m.fl
 • Planera ledningsdragning med att markera var vi skall gräva och ta bort hinder som tex. träd, staket mm i samarbete med markägaren.
 • Ha dialog med den enskilde fastighetsägaren om var anslutning till huset skall ske och var vi överlämnar till fastighetsägaren att gräva själv
 •  Överlämna slang och markeringsband till fastighetsägaren för tomtdelen.
 •  Bortforsling av överblivet material
 •  I själva arbetet vid grävmaskinen medverkar vi inte utan enbart för och efter arbete.

Vi kommer att ha regelbundna byggmöten med entreprenören där vi planerar område för område och gör tidsplaner för detta och ha kontaktpersoner områdesvis som har dialogen med grävmaskinisten.

Första etappen är redan klar och det var en samförläggning med Vattenfall på ca 500 meter på Holmen så 6 hus har slang fram till tomtgränsen.

Vi har hamnat lite i tidsnöd med samrådet med länsstyrelsen angående naturvärden och fornlämningar. Trodde aldrig att det fanns så många fornlämningar i Tämta men nu är alla papper inne på länsstyrelsen men byråkratins kvarnar mal långsamt. Har också haft hjälp av Borås stads kommunbiolog att värdera naturområden.

Under påskveckan kommer vi att skriva kontraktet med Eltel och ha ett första planerande byggmötet där vi gör en första plan på hur vi startar projektet.

Allt eftersom vi får en tidsplan så kommer vi att informera om när vi närmar oss din fastighet och när du skall ha grävt på din tomt.

Vi kommer som det ser ut nu att börja i Dövedal och ta den södra delen av socknen först och så skall vi ta hänsyn till växtsäsong när vi skall gräva på åkermark.

Hembygdsföreningen har påbörjat byggnationen av vårt NOD-rum på baksidan av bygdegården och att ha alla switchar och telekablage i ett eget rum blir perfekt och driftsäkert.

Du som fastighetsägare kan förbereda dig på

 • Var i huset vill du ha in fibern (kommer att bli en dosa på insidan av huset.  Kommer anvisningar på hur detta skall gå till
 • Var på tomten kan du gräva för att nå en punkt vid tomtgränsen dit vi gräver (gräva ca 30-40 cm djupt)
 • Ta reda på alla ev. ledningar, rör mm som finns i din tomtmark

Du som markägare kan förbereda dig på

 • Ta bort hinder där vi skall gräva ( träd, stenar, staket mm) efter samråd med fiberföreningen.
 • Ha koll på ledningar, täckdikningar mm i dina marker
 • Ha synpunkter till fiberföreningar om var det finns berg så vi kan undvika detta.

Vi inbjuder till årsmöte och medlemsmöte den 6 maj och då kommer Eltel/LBC att medverka samt   information om kommunikationsoperatör och tjänsteutbud.

Ha koll på hemsidan framöver då vi kommer att uppdatera med nyheter löpande framöver

 

Karl-Eric Nilsson

Ordf. Tämta Fiberförening

070 6447158

Karl_eric.nilsson@telia.com

Lämna en kommentar